INFORMACJE
o przetwarzaniu danych osobowych dla rekrutacji zleceniobiorców
przez Intensive Group Sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intensive Group Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-410) przy ul. 1-go Maja 16A, zwana dalej „Spółką”. Przetwarzanie danych oparte jest o przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej „RODO”).

  1. Po co zbieramy dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane celu realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W pozostałym zakresie danych niewymaganych na gruncie tej podstawy prawnej, w tym zdjęcia w CV, przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę na aktualną rekrutację wyraża Pani/Pan poprzez zawarcie takich danych w dokumentach rekrutacyjnych i przekazaniu ich Spółce. Odrębnie wyraża Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu przeprowadzenia rekrutacji lub skontaktowania się, jeśli będziemy mieli interesującą dla Pani/Pana ofertę.

  1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania tj. przez okres dozwolony przepisami prawa, niezbędny do realizacji danej rekrutacji i zawarcia umowy zlecenia, albo jeżeli wyraziła Pani/Pan odrębną zgodę dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres [1 roku] od udzielenia zgody, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Usuniemy Pani/Pana dane, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub po upływie okresu wskazanego przez przepisy prawa.

  1. Komu przekazujemy przetwarzane dane osobowe

Spółka udostępnia Pani/Pana dane osobowe gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb Spółki będących konsekwencją zawartej umowy: kontrahentom i klientom, na rzecz których świadczone są przez Spółkę usługi, podmiotom w zakresie organizacyjno-administracyjnym, w tym kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych.

  1. Jakie przysługują Pani/Panu prawa

W zakresie przetwarzanych przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądać od nas:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,kopii danych osobowych, których nam Pani/Pan dostarczył/a, i przekazania jej Pani/Panu lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pani/Pana dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO); sprostowania Pani/Pana danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO);
  2. usunięcia Pani/Pana wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli: (i) wycofał/a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych; (ii) Pani/Pana dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane; (iii) wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny; (iv) Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;
  3. ograniczenia wykorzystania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych — wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Pani/Pana danych; (ii) kwestionuje Pani/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych; (iii) nie potrzebujemy już tych danych, ale Panu/Pani są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; (iv) wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec wykorzystywania Pani/Pana danych — do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu;
  4. cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO) jak i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
  1. Pozostałe informacje

W przypadku cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw, jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o email pod adres sekretariat@intensive-group.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Spółki podany powyżej.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza EOG. Gdyby jednak w przyszłości okazało się to niezbędne, zawsze zapewnimy niezbędne środki ochrony danych osobowych i wypełnimy obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań rekrutacyjnych. Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Prosimy o udzielenie zgody np. przez umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

□ TAK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym udostępnianych przeze mnie danych szczególnej kategorii, zawartych w CV w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Intensive Group Sp. z o.o. na aplikowane przeze mnie stanowisko
□ TAK Jeśli chce Pani/Pan aby CV zostało w naszej bazieWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym udostępnianych przeze mnie danych szczególnej kategorii, zawartych w CV w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Intensive Group Sp. z o.o.